Архив на събитието

2021 г.

Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините се проведе в к.к Албена с участието на Надя Клисурска - заместник-министър на труда и социалната политика и експерти от МТСП, представители на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги и на Управляващите органи на Програмата за храни и Програмата за развитие на човешките ресурси.

Събитието събра над 100 участника от 74 общини както на живо, така и онлайн. Националният форум се проведе в два дни и бе хибридна платформа за дискутиране на актуални теми за предизвикателствата, свързани с прилагането на подзаконовата нормативна база в областта на социалните услуги, възможностите за финансиране в сектора през новия програмен период, политиките, свързани с ранното детско развитие и финансирането за общинската система от социални дейности.

Благодаря на всички колеги от общинските дирекции и социални услуги, че не се прекършихте в тази трудна и непозната среда и успяхте с работата си да осигурите напрекъсваемостта на услугите и да бъдете до всеки, който има нужда от това, поздрави участниците във форума изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

 506 хиляди потребители ежедневно получават грижа, усмивка и добро отношение от Вас, колеги. Толкова е броят на нашите потребители, до които достигаме всеки ден с Вашата работа, сподели още г-жа Георгиева.  Тя изрази надежда експертите от МТСП и агенциите от структурата на ведомството  да бъдат методически помощник на служителите на местно ниво в прилагането на закона. Изпълнителният директор на Сдружението маркира основните направления и предизвикателства при прилагането на новата нормативна уредба – неутежняване обслужването на потребителите на услугите с допълнителни изисквания и документи, промяна и допълване съвместно с МТСП на разпоредбите в закона, достойно заплащане за труда на заетите в социалните услуги, обновяване на услугите чрез  ресурсите, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост и обоснованото на база  потребности картиране за целите на еврофинансирането.

Заместник-министърът на труда и социалната политика - Надя Клисурска - поздрави участниците в събитието и изрази вяра, че въпреки ежедневните трудности и предизвикателства, хората в сферата на социалните услуги приемат работата си като призвание.

Радвам се, че съм на тази среща, защото предизвикателствата през следващите две години са изключително важни и ще зададат онази посока, в която всички заедно участвахме по отношение на новото законодателство в сферата на социалните услуги. Предизвикателство, което ще положи началото на едни по-добри услуги, които в крайна сметка ще отговорят на научените уроци през годините, които трябва да имплементираме в това, което трябва да се случи,   допълни заместник-министър Клисурска.

Модератор на първата дискусионна част на събитието бе Росица Димитрова – председател на постоянната комисия към НСОРБ по социална политика и директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново. В първата част на форума взеха участие Теодора Любенова - държавен експерт, дирекция „Социално включване“, Венелина Богданова - началник-отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в АСП.

Основните въпроси, които поставиха участниците във форума бяха свързани със сроковете за реформиране на социалните услуги, финансирането им през 2022 г. , начините за определяне на таксите за предоставяне на услугата “Асистентска подкрепа”.

През втората работна сесия, модерирана от Людмила Величкова, управител на „НСОРБ – Актив“, бяха обсъдени основните дейности, предвидени за финансиране през новия програмен период по двете програми – ОП Храни и ОП РЧР.

Ирена Огнянова - главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“  и Радослав Димитров – главен експерт в отдел „Мониторинг“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ в УО на Програма за храни, представиха основните приоритети и дейности, заложени за финансиране. Програма „Храни“ е ориентирана към  изпълнението на специфичната цел на ЕС, насочена към преодоляване на проблема с материалните лишения, чрез подпомагане, в това число и с храни. Планираните мерки са насочени към хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Програмата ще покрива цялата територия на страната и ще се фокусира върху оказването на подкрепа в 4 основни направления: подпомагане с пакети с хранителни продукти и хигиенни материали, предоставяне на топъл обяд, осигуряване на пакети за новородени деца и детска кухня. В процес на обсъждане са възможностите за партньорства межуд регионалните дирекции „Социално подпомагане” и общините при реализирането на подкрепата, чрез предоставяне на храна от детските кухни. Има нагласа и за реализирането на тази подкрепа чрез предоставяне на ваучери на нуждаещите се родители.

Наталия Ефремова - зместник-главен директор на ГД ЕФМПП и Десислава Георгиева-Ушколова - началник-отдел „Програмиране и договаряне“, ГДЕФМПП представиха, предвидени в Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Те са индивидуално ориентирани и се предвижда да бъдат неделима част от цялостния комплекс от мерки за социално включване. По програмата се предвижда бъде създадена база данни за подпомаганите лица, в това число и информация за специфичния социален профил включително и на членовете на семействата. Това ще даде възможност за по-ефективно насочване на нуждаещите се към конкретни мерки и проекти, реализирани с подкрепата на ЕСФ+ по други програми. 

С дискусии по актуални теми относно политиките за ранно детско развитие и добри практики по прилагането на новото социално законодателство продължи във втория ден националната среща. Проект за Национална рамка за качество на образованието и грижата в ранна детска възраст беше презентирана от Ваня Георгиева - главен експерт в МОН и Иванка Шалапатова - външен експерт към проекта. Документът е разработен от работна група, съставена по Рамката за европейско сътрудничество в образованието и обучението.

В рамките на дискусията се коментираха целите и задачите на проекта за разработваната Национална рамка, а именно - система за самооценка, която да даде възможност на детските градини, училищата, МОН и общините да направят своята обоснована представа доколко качеството на образованието и грижата в ранна детска възраст отговарят на потребностите и желаните цели. Обсъди се ролята на експертите в общините по създаването на Националната рамка в контекста на фокуса върху нуждите на децата и техните семейства. Обособени са пет области на качество: достъп, персонал, учебна програма, мониторинг и оценка, управление и финансиране, като очакваните резултати са по-добро разбиране на начините, по които да се подобри качеството, създаване на Нациналната рамка, заедно с набор от свързани индикатори и референтни показатели, основани на Европейската рамка за качество, но съобразени с българския контекст.

Разработен е план за действие за прилагане на инструментите, включващ препоръки за система за оценка и мониторинг на качеството и приведен в съответствие с реформите в свързаните политики.

Нели Стайкова - старши експерт “Общинска администрация” в НСОРБ представи Анализ на детското и училищно здравеопазване, разработен от НСОРБ.  Изводите в документа са базирани на данните, предоставени от 152 общини в рамките на проучване, проведено от Сдружението, както и на официална статистическа информация. Анализът представя подробна информация за броя и структурата на детските ясли, детските кухни и здравните кабинети в учебните заведения в страната, профила на заетия персонал и очертава основните проблеми и тенденции. По всяка от групите дейности са предложени препоръки за подобряване както на системата за финансиране, така и на нормативната уредба. Направен е и преглед на дейността на здравните медиатори в страната.

Обособени бяха краткосрочните мерки, които да бъдат обсъдени от експертите в общините - промяна в механизма при изчисляването на стандартите за издръжка на детските ясли и яслените групи в състава на детските градини, промяна на механизма при изчисляването на единните разходни стандарти във функция “Здравеопазване”, отчитайки професионалния опит и трудов стаж на заетия персонал, изменения и допълнения в Наредба № 26 от 18.11.2008 г., свързана с организацията на дейността, квалификацията на персонала, нормативни промени уреждащи дейността и организацията на здравните кабинети в училищата и детските градини, осигуряване на по-добра ресурсна обезпеченост, както и формулиране на дългосрочна визия за бъдещето на детското и училищно здравеопазване.

Основните препоръки, направени по време на дискусиите, ще бъдат отразени, след което Анализът ще бъде публикуван на сайта на НСОРБ.

Поради интерес от онлайн участниците в събитието, втората част на форума започна с информация относно данните за извършените 213 проверки за първото полугодие, направени в различни институции, предоставящи социални услуги. продължение на дискусиите от първия ден. Докладът представи Албена Топалова – главен експерт в дирекция “Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги” в Агенцията за качество на социалните услуги. Подобни проверки предстоят в новосъздадени и новолицензирани организации за социални услуги. Констатиран е недостиг на специализиран медицински персонал, а периодичните обучения не дават нужния резултат. Анализът на резулатите от извършените проверки предстои да бъде публикуван на страницата на АКСУ.

Заместник-председателят на ПК по социална политика към НСОРБ и директор на дирекция „Социални дейности в община Пловдив Веселина Ботева представи опита на облщина Пловдив при развитието и управлението на  комплексите за социални услуги.

Ръководителят на екип „Местни политики и финанси“ в НСОРБ - Даниела Ушатова и участниците във форума обсъдиха ключовите предложения на общините към Бюджет 2022 в сферата на социалните дейности и здравеопазването и общата рамка за делегираните от държавата дейности, както и мястото на социалните дейности и здравеопазването в консолидираната фискална програма.

Заместник-министър Надя Клисурска изказа благодарност към НСОРБ и всички присъстващи участници във форума и изрази виждане, че въпреки амбициозните цели, които всички заедно поставят в желанието да подобрят предлаганите социални услуги, се виждат солидни пробойни по отношение на новото законодателство и особено в Закона за социалните услуги. Тя подчерта, че осъзнава отговорността на МТСП в кратки срокове да изработи стандартите и Наредбата за качеството на социалните услуги.

Заместник-министър Надя Клисурска изказа благодарност към НСОРБ и всички присъстващи участници във форума, като изрази виждане, че въпреки амбициозните цели, които всички заедно поставят в желанието да подобрят предлаганите социални услуги, се виждат солидни пробойни по отношение на новото законодателство и особено в Закона за социалните услуги и осъзнава отговорността на МТСП в кратки срокове да изработи стандартите и Наредбата за качеството на социалните услуги.

Радвам се, че до мен стои гръбнака, в лицето на колегите от АСП и АКСУ, които изработва тези стандарти, като поемам ангажимента в най-бързи срокове тези стандарти ще бъдат комуникирани с Вас,  заключи заместник-министър Клисурска.

Заместник-министър Надя Клисурска изказа благодарност към НСОРБ и всички присъстващи участници във форума и изрази виждане, че въпреки амбициозните цели, които всички заедно поставят в желанието да подобрят предлаганите социални услуги, се виждат солидни пробойни по отношение на новото законодателство и особено в Закона за социалните услуги. Тя подчерта, че осъзнава отговорността на МТСП в кратки срокове да изработи стандартите и Наредбата за качеството на социалните услуги.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

От 20 до 22 ноември 2019 г. Велико Търново бe домакин на III-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините.

Генерален спонсор на Събитието е „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД.

Участниците бяха над 160 представители на общините – експерти и ръководители в отдели и дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините, заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности, доставчиците на социални услуги в общините.

Фокус на дискусиите бяха актуални въпроси и казуси по прилагането на новото законодателство в социалната сфера и предварителни резултати от работата по изготвяне на подзаконовата нормативна уредба към него. Теми в програмата бяха взаимодействието между институциите и общински политики, практики и партньорства за предоставяне на интегрирани услуги, механизмът за лична помощ, общинските социални и здравни услуги в Бюджет`2020; инструменти за държавна подкрепа, осигуряващи прехода към новата система на социални услуги.

В работата на форума се включиха заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева, директорът на Фонд социална закрила Марина Сарадинова, ръководители на структури от НСИ и МТСП, УО на ОПРЧР, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, експерти от екипа на сдружението.

Новите роли на общинските съвети и кметовете при реализирането на реформата в сферата на социалните услуги представи в рамките на Срещата, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

По предварителни данни на НСОРБ през 2020 г. общините ще обслужват

над 105 000 потребители на социални услуги в цялата страна

Провежданите реформи в социалната сфера се очертава да бъдат едно от най-сериозните предизвикателства в новия мандат на местните власти. Влизащият в сила от 1 януари 2020 г. Закон за социалните услуги въвежда  ново разбиране в системата от дейности за подкрепа. Те ще бъдат насочени не само към нуждаещите се и зависими от грижа, но и към създаване на социални компетентности и умения за активно реализиране на правата им.

Законът определя нов ред на планиране и създаване на услугите, съобразени с потребностите на хората в различните населени места и дефинира задълженията на органите на местната власт.

Общинските съветници през новия мандат ще носят отговорността за определяне на  местната политика в областта на социалните услуги, на състава на специализирания консултативен съвет, който работи на територията на съответната община. От началото на 2020 г.  съветниците ще определят социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет, броя на техните потребители, както и размера на  средствата, за услугите, които не се финансират изцяло или частично от държавния бюджет съгласно Националната карта на социалните услуги. Местният парламент ще определя и размерите на таксите за ползване на предоставяните от общината социални услуги.

Законът предвижда и нова роля на кмета в системата за подкрепа. Общините ще извършват анализ както на потребностите на населението, така и ще извършват текущ мониторинг на качеството и ефективността на предоставяните услуги и състоянието на базата. Организацията и начина на управление на пакета социални услуги, които ще бъдат предложени, ще се базират именно на оценката на реалните нужди.

Кметовете са отговорни както за ефективното управление на социалните услуги, така и за спазването на държавните стандарти за всяка една от тях и законосъобразното разходване на планираните средства и събирането на дължимите такси.

В системата на социалните услуги продължават да взаимодействат както специализирани общински структури, така и общински предприятия и частни доставчици.

Една година след влизането в сила на Закона, от 1 януари 2021 г., социалните услуги ще се финансират от държавния бюджет, съгласно утвърдените стандарти. Именно този компонент на системата остава сред приоритетите на НСОРБ в преговорите за Бюджет 2020. Към момента разчетите на правителството предвиждат с 30,0 млн. лв. повече средства за социални услуги, спрямо 2019 г., като в тази сума  са включени и средствате за увеличение на заплатите на персонала в сектора, които се предвижда да нарастнат с 10 на сто.Домашен помощник, личен и социален ассистент ще продължат да ползват 12 300 потребители, като средствата за тази дейност са осигурени чрез бюджета на МТСП.

В последния ден се проведе Дискусионен форум за нормативните промени в системата на здравеопазването и механизмите за подобряване на взаимодействието между институциите по отношение на превантивната работа в борбата със зависимостите. Панелът бе с участието на Славейка Николова, гл.експерт „Промоция и профилактика“, Министерство на здравеопазването.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

От 24 до 26 октомври 2018 г. за втора година се проведе Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Форумът бе организиран с подкрепата и съдействието на община Банско.

Събитието има за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт. Тази година в него участваха над 150 експерти, началник-отдели, директор дирекции и ресорни заместник-кметове от общинските администрации; председатели и членове на комисии в общинските съвети, както и доставчици на услуги и представители на НПО.

Срещата бе открита от г-н Георги Икономов, кмет на община Банско, Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и Георги Георгиев, председател на УС на НАСО.

В програмата бяха включени за обсъждане отговорностите и правомощията на общините, предвидени в новото социално законодателство. Панелът бе с участието на Елена Кременлиева, дирекция „Социално включване“, МТСП.

В темата за възможностите за подкрепа на общинските социални политики с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове се включиха Лилия Стоянович, директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“ в МТСП, Татяна Ангелчева, началник сектор „Договаряне“ и Ваня Вълкова, главен експерт в сектор „Договаряне“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Анна Ангелова, началник отдел „Програмиране и подбор на операции“ и Мариела Борисова, главен експерт в отдел „Мониторинг и оценка“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, УО на ОП за храни, АСП.

Друг акцент в програмата беше и дискусията по предстоящите задачи за ефективно предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Приемна грижа“. В тази сесия гости бяха Маргарита Дишева, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, главна дирекция „Социално подпомагане“ и Огнян Христов, директор дирекция „Анализ и административно обслужване“ и ръководител на проект „Приеми ме 2015“, АСП.

Сред темите за дискусия по време на Събитието бяха и параметрите на Бюджет`2019 за общинските социални и здравни услуги и интегрираният подход за взаимодействане при предоставянето на социални услуги.

В Работната среща за обсъждане мерките за подобряване взаимодействието между общините, МОН и МТСП участваха директорите на Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Румяна Петкова, изпълнителен директор и Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Соня Мелоян, директор дирекция „Организация и контрол“ и Благовеста Борчева, началник-отдел, дирекция „Приобщаващо образование“, МОН.

Община Банско като домакин представи своя опит в социалната сфера с организирано посещение на социални и здравни обекти.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

На 26 и 27 октомври 2017 г. се проведе Първата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Срещата е организирана от Националното сдружение на  общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив в партньорство с община Стара Загора и Националния алианс за социална отговорност.

В Срещата се включиха г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Управляващите органи на оперативни програми „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и „Региони в растеж 2014-2020“.

Форумът беше открит от г-жа Иванка Сотирова, зам.-кмет на община Стара Загора. Тя приветства участниците в Срещата и призова да продължат и занапред „да работят със сърце“. В първият ден от програмата участниците направиха посещение на обекти в общината-домакин, където те се запознаха с четири вида социални услуги, както и обсъдиха „на терен“ добри практики, въведени от община Стара Загора.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова представи основните теми за дискусия: въвеждането на мултидисциплинарни подход в предоставянето на услугите, успешното реализиране на втория етап на дейностите по деинституционализация на грижите за деца, разработването на плана за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа, фнасирането на социалните и здравни услуги, подобряване на качеството и мерките за повишаване капацитета на общините за предоставяне на социалните услуги. Тя сподели, че общините имат сериозни очаквания от подготвяния нов Закон за социалните услуги.

Заместник-министър Димитрова представи основните приоритети на министерството  - приемането на нов Закон за социалните услуги, успешното реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа, промени в Закона за за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му – и призова експертите от общините за активност в търсенето на съвместни и работещи решения.

Форумът протече при силен интерес и оживени дискусии по всички разписани в програмата теми. Участваха над 140 експерти - ресорни заместник-кметове, директор дирекции, началник-отдели и експерти от общинските администрации; общински съветници, както и доставчици на услуги и представители на НПО.

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

май 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5