НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

Програма на събитието

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА - 15.10.2018 г.

 

Първи ден - 24 октомври (сряда)
13.30-14.00 

Регистрация на участниците 

14.00-14.20

ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА

 

Георги Икономов, кмет на община Банско

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика

Георги Георгиев, председател на УС на Национален алианс за социална отговорност

 

14.20-15.30

Дискусионен форумВъзможности за подкрепа на общинските социални политики с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове:

 

 • Как да интегрираме успешно инфраструктурните и „меките“ мерки - открити въпроси по изпълняваните и предстоящите проекти, финансирани от ОП„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
 • Изпълнение и предстоящи дейности по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г.;
 • Устойчивост на проектно финансираните услуги.

 

 

С участието на:

 

 • Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и Лилия Стоянович, директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“;
 • Татяна Ангелчева, нач.-сектор „Договаряне“ и Ваня Вълкова, главен експерт в сектор „Договаряне“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
 • Анна Ангелова, нач.-отдел „Програмиране и подбор на операции“ и Мариела Борисова, главен експерт в отдел „Мониторинг и оценка“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, УО на ОП за храни, АСП

 

15.30-16.00

Кафе-пауза

16.00-18.00

Представяне на добри практики от общината домакин – Банско: организирано посещение на социални и здравни обекти

 

 • Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с интелектуални затруднения – седмична грижа;
 • Дневен център за стари хора – гр. Добринище;
 • Защитени жилища за пълнолетни лица с умерена степен на интелектуални затруднения – гр. Банско;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменции – с. Места.
19.30

Вечеря

Втори ден - 25 октомври (четвъртък)

09.00-10.30 

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: Предстоящи задачи за ефективно предоставяне на услугата „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност и подход за отпределяне на стандарт за услугата „Приемна грижа“:

 

С участието на:

 

 • Маргарита Дишева, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, главна дирекция „Социално подпомагане“, АСП
 • Огнян Христов, директор дирекция „Анализ и административно обслужване и ръководител на проект „Приеми ме 2015“, АСП.
10.30-11.00 Кафе пауза
11.00-12.30

Дискусионен форум: Параметрите на Бюджет`2019 за общинските социални и здравни услуги

13.00-14.30 Обща снимка на участниците и обяд 
14.30-16.00

Пленарна сесия: Новото социално законодателство – отговорности и правомощия на общините

 

С участието на:

 

 • Д-р Хасан Адемов, председател на ПК по труда, социалната и демографската политика, Светлана Ангелова, заместник-председател на ПК по труда, социалната и демографската политика, 44-то Народно събрание
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Елена Кременлиева, дирекция „Социално включване“, МТСП

 

16.00-16.30 Кафе пауза
16.30-18.00

Форум за представяне и обмен на добри практики: Център за градска мобилност, Столична община

 

 • Европейски стандарти и изисквания за осигуряване на достъпно паркиране. Гарантиране равния достъп на хората с увреждания

 

С участието на:

 

 • Румяна Милова, директор дирекция “Паркиране и мобилност”
 • Бистра Недкова, зам.-ръководител отдел
20.00 Вечеря
Трети ден - 26 октомври (петък)
9.30-11.30 

Дискусионен форум (работна среща): Интегриран подход или как по-добре да си взаимодействаме при предоставянето на услуги

 

С участието на:

 

 • Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП
 • Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на АСП
 • Директори на регионалните дирекции „Социлно подпомагане“