Архив на събитието

2019 г.

От 20 до 22 ноември 2019 г. Велико Търново бe домакин на III-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините.

Генерален спонсор на Събитието е „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД.

Участниците бяха над 160 представители на общините – експерти и ръководители в отдели и дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините, заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности, доставчиците на социални услуги в общините.

Фокус на дискусиите бяха актуални въпроси и казуси по прилагането на новото законодателство в социалната сфера и предварителни резултати от работата по изготвяне на подзаконовата нормативна уредба към него. Теми в програмата бяха взаимодействието между институциите и общински политики, практики и партньорства за предоставяне на интегрирани услуги, механизмът за лична помощ, общинските социални и здравни услуги в Бюджет`2020; инструменти за държавна подкрепа, осигуряващи прехода към новата система на социални услуги.

В работата на форума се включиха заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева, директорът на Фонд социална закрила Марина Сарадинова, ръководители на структури от НСИ и МТСП, УО на ОПРЧР, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, експерти от екипа на сдружението.

Новите роли на общинските съвети и кметовете при реализирането на реформата в сферата на социалните услуги представи в рамките на Срещата, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

По предварителни данни на НСОРБ през 2020 г. общините ще обслужват

над 105 000 потребители на социални услуги в цялата страна

Провежданите реформи в социалната сфера се очертава да бъдат едно от най-сериозните предизвикателства в новия мандат на местните власти. Влизащият в сила от 1 януари 2020 г. Закон за социалните услуги въвежда  ново разбиране в системата от дейности за подкрепа. Те ще бъдат насочени не само към нуждаещите се и зависими от грижа, но и към създаване на социални компетентности и умения за активно реализиране на правата им.

Законът определя нов ред на планиране и създаване на услугите, съобразени с потребностите на хората в различните населени места и дефинира задълженията на органите на местната власт.

Общинските съветници през новия мандат ще носят отговорността за определяне на  местната политика в областта на социалните услуги, на състава на специализирания консултативен съвет, който работи на територията на съответната община. От началото на 2020 г.  съветниците ще определят социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет, броя на техните потребители, както и размера на  средствата, за услугите, които не се финансират изцяло или частично от държавния бюджет съгласно Националната карта на социалните услуги. Местният парламент ще определя и размерите на таксите за ползване на предоставяните от общината социални услуги.

Законът предвижда и нова роля на кмета в системата за подкрепа. Общините ще извършват анализ както на потребностите на населението, така и ще извършват текущ мониторинг на качеството и ефективността на предоставяните услуги и състоянието на базата. Организацията и начина на управление на пакета социални услуги, които ще бъдат предложени, ще се базират именно на оценката на реалните нужди.

Кметовете са отговорни както за ефективното управление на социалните услуги, така и за спазването на държавните стандарти за всяка една от тях и законосъобразното разходване на планираните средства и събирането на дължимите такси.

В системата на социалните услуги продължават да взаимодействат както специализирани общински структури, така и общински предприятия и частни доставчици.

Една година след влизането в сила на Закона, от 1 януари 2021 г., социалните услуги ще се финансират от държавния бюджет, съгласно утвърдените стандарти. Именно този компонент на системата остава сред приоритетите на НСОРБ в преговорите за Бюджет 2020. Към момента разчетите на правителството предвиждат с 30,0 млн. лв. повече средства за социални услуги, спрямо 2019 г., като в тази сума  са включени и средствате за увеличение на заплатите на персонала в сектора, които се предвижда да нарастнат с 10 на сто.Домашен помощник, личен и социален ассистент ще продължат да ползват 12 300 потребители, като средствата за тази дейност са осигурени чрез бюджета на МТСП.

В последния ден се проведе Дискусионен форум за нормативните промени в системата на здравеопазването и механизмите за подобряване на взаимодействието между институциите по отношение на превантивната работа в борбата със зависимостите. Панелът бе с участието на Славейка Николова, гл.експерт „Промоция и профилактика“, Министерство на здравеопазването.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

От 24 до 26 октомври 2018 г. за втора година се проведе Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Форумът бе организиран с подкрепата и съдействието на община Банско.

Събитието има за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт. Тази година в него участваха над 150 експерти, началник-отдели, директор дирекции и ресорни заместник-кметове от общинските администрации; председатели и членове на комисии в общинските съвети, както и доставчици на услуги и представители на НПО.

Срещата бе открита от г-н Георги Икономов, кмет на община Банско, Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и Георги Георгиев, председател на УС на НАСО.

В програмата бяха включени за обсъждане отговорностите и правомощията на общините, предвидени в новото социално законодателство. Панелът бе с участието на Елена Кременлиева, дирекция „Социално включване“, МТСП.

В темата за възможностите за подкрепа на общинските социални политики с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове се включиха Лилия Стоянович, директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“ в МТСП, Татяна Ангелчева, началник сектор „Договаряне“ и Ваня Вълкова, главен експерт в сектор „Договаряне“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Анна Ангелова, началник отдел „Програмиране и подбор на операции“ и Мариела Борисова, главен експерт в отдел „Мониторинг и оценка“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, УО на ОП за храни, АСП.

Друг акцент в програмата беше и дискусията по предстоящите задачи за ефективно предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Приемна грижа“. В тази сесия гости бяха Маргарита Дишева, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, главна дирекция „Социално подпомагане“ и Огнян Христов, директор дирекция „Анализ и административно обслужване“ и ръководител на проект „Приеми ме 2015“, АСП.

Сред темите за дискусия по време на Събитието бяха и параметрите на Бюджет`2019 за общинските социални и здравни услуги и интегрираният подход за взаимодействане при предоставянето на социални услуги.

В Работната среща за обсъждане мерките за подобряване взаимодействието между общините, МОН и МТСП участваха директорите на Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Румяна Петкова, изпълнителен директор и Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Соня Мелоян, директор дирекция „Организация и контрол“ и Благовеста Борчева, началник-отдел, дирекция „Приобщаващо образование“, МОН.

Община Банско като домакин представи своя опит в социалната сфера с организирано посещение на социални и здравни обекти.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

На 26 и 27 октомври 2017 г. се проведе Първата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Срещата е организирана от Националното сдружение на  общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив в партньорство с община Стара Загора и Националния алианс за социална отговорност.

В Срещата се включиха г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Управляващите органи на оперативни програми „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и „Региони в растеж 2014-2020“.

Форумът беше открит от г-жа Иванка Сотирова, зам.-кмет на община Стара Загора. Тя приветства участниците в Срещата и призова да продължат и занапред „да работят със сърце“. В първият ден от програмата участниците направиха посещение на обекти в общината-домакин, където те се запознаха с четири вида социални услуги, както и обсъдиха „на терен“ добри практики, въведени от община Стара Загора.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова представи основните теми за дискусия: въвеждането на мултидисциплинарни подход в предоставянето на услугите, успешното реализиране на втория етап на дейностите по деинституционализация на грижите за деца, разработването на плана за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа, фнасирането на социалните и здравни услуги, подобряване на качеството и мерките за повишаване капацитета на общините за предоставяне на социалните услуги. Тя сподели, че общините имат сериозни очаквания от подготвяния нов Закон за социалните услуги.

Заместник-министър Димитрова представи основните приоритети на министерството  - приемането на нов Закон за социалните услуги, успешното реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа, промени в Закона за за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му – и призова експертите от общините за активност в търсенето на съвместни и работещи решения.

Форумът протече при силен интерес и оживени дискусии по всички разписани в програмата теми. Участваха над 140 експерти - ресорни заместник-кметове, директор дирекции, началник-отдели и експерти от общинските администрации; общински съветници, както и доставчици на услуги и представители на НПО.

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

януари 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Обучение: „Подготовка на Общинските бюджети“
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31